[English] [français]

Ana GAZMURI - Toulouse School of Economics